Veiligheid voor mens en milieu heeft altijd prioriteit. Daarom moeten spuitbussen voldoen aan de wetgeving die er bestaat voor verpakkingen. Dat is in de eerste plaats de Europese Aerosol Richtlijn. De 'omgekeerde epsilon' staat op alle spuitbussen als teken dat die voldoen aan de gestelde eisen in deze richtlijn.

Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Drukverpakkingen.

Spuitbussen zijn 'houders onder druk'. Daarom moet op het etiket altijd een gevaarswaarschuwing staan:

  • Waarschuwing. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

De aerosolrichtlijn stelt ook de volgende aanbeveling over een voorzorgsmaatregel verplicht voor alle spuitbussen:

  • Buiten bereik van kinderen houden

Afhankelijk van de inhoud en techniek van de spuitbus kunnen er andere verplichte gevaarswaarschuwingen bij komen.


Verder staan er meestal aanbevelingen over voorzorgsmaatregelen op een spuitbus, zoals:

  • Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
  • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
  • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

Deze zinnen zijn in heel Europa gestandaardiseerd via de zogenaamde CLP-verordening (1272/2008/EEG). Die schrijft voor welke H-zinnen (gevaarswaarschuwingen) en eventuele pictogrammen in welke situaties verplicht zijn. De fabrikant kiest zelf een aantal relevante P-zinnen (aanbevolen voorzorgsmaatregelen).

Bovendien moeten aërosolen voldoen aan de specifieke wetgeving die geldt voor de inhoud van de verpakking. Een bus haarlak moet bijvoorbeeld voldoen aan de cosmeticawetgeving, en een slagroomspuit moet voldoen aan specifieke wetgeving voor voedingsmiddelen.

Het voert hier te ver om álle eisen aan etikettering van spuitbussen uiteen te zetten, maar de voor de consument belangrijkste aspecten zijn benoemd.