Doelstelling

Doelstelling van de vereniging is een duurzame groei van productie en verkoop van spuitbussen in Nederland te bevorderen. Veilig en verantwoord voor de woon- en leefomgeving, het milieu en de consument. Daarvoor onderhoudt de vereniging niet alleen contacten met de overheid als wet- en regelgever en handhaver, maar ook met Europese organisaties en instituten, milieu- en consumentenorganisaties en de media.

Daarnaast biedt de vereniging een platform voor overleg tussen leveranciers en afnemers alsook een kader voor uitwisseling van expertise, kennis en ervaringen, mede ten behoeve van haar taak als belangenbehartiger.

Aspecten als productveiligheid, consumentenveiligheid en verantwoorde milieubelasting zijn daarbij elementen die voor de (leden van de) vereniging van voortdurend belang zijn. Zowel met het oog op het economisch belang van de sector als met het oog op de maatschappelijke rol die de sector speelt, niet alleen in Nederland maar ook binnen Europa.